Voorwaarden – privacy


Klik hier voor de privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Aanmelding

Leerlingen kunnen worden aangemeld via de website, de inschrijfmogelijkheid is te vinden op de website www.boogiewoogie.nl onder het kopje info en dan inschrijven. Bij aanmelding van minderjarigen regelt de ouder of verzorger de inschrijving.  Bij verenigingsleerlingen is er een andere procedure afgesproken.

Let wel: aanmelding geldt voor het hele cursusjaar (tenzij anders vermeld).

Voorbehoud

Aanmelding betekent niet altijd plaatsing; voor een aantal instrumenten kan er meer vraag zijn dan er mogelijkheden tot plaatsing zijn. De ervaring leert dat plaatsing veelal wel gelijk mogelijk is. De inschrijvingsformulieren worden conform plaatsingsbeleid en op volgorde van binnenkomst behandeld. Het plaatsingsbeleid houdt ondermeer in dat huidige/bestaande leerlingen voorrang genieten bij (over) plaatsing.

De lessen

De reguliere instrumentale- en vocale lessen worden wekelijks en zover mogelijk, individueel gegeven. Men kan zich inschrijven voor minimaal 25 minuten les per week met een aanvullende uitbreidingsmogelijkheid van 5 min (of meer) tot een maximum van 40 minuten. Een cursusjaar bestaat uit 36 lessen.

Indien een leerling verhinderd is de les bij te wonen wordt van hem of haar verwacht dat er tijdig wordt afgebeld bij de conciërge van de school.

Het is over het algemeen niet mogelijk om deze lessen in te halen. In verband met muziekschoolexamens van docenten kan het voorkomen, dat lessen niet worden gegeven. Dit wordt tijdig door de betreffende docent aangekondigd. Ter compensatie hiervan worden theorielessen gegeven; dit zijn de zogenaamde completeringslessen. Deze maken deel uit van de opleiding en zijn onlosmakelijk met het instrumentaal onderwijs verbonden.

Bij uitval van lessen door ziekte van de docent proberen we waar mogelijk een vervanger in te zetten.

Rapportages / Open lesweek

Tweemaal per jaar, in december en in mei, ontvangen de cursisten, hun ouders en de desbetreffende vereniging een rapportage. Hiermee kan de voortgang worden gevolgd. In januari worden ouders uitgenodigd mee te komen naar de lessen tijdens de open lesweek.

Examens (indien van toepassing)

Voor theorielessen, voorafgaand aan het theorie examen wordt een boek aangeschaft door de cursist. De kosten hiervoor worden bij de leerling in rekening gebracht.
Het examengeld voor de praktijkexamens wordt in rekening gebracht bij de aanmelder.

Het lesgeld

Het lesgeldjaar is gelijk aan het cursusjaar en loopt van 1 augustus tot 1 augustus van het daaropvolgende jaar.
Het lesgeld voor het gehele cursusjaar wordt in oktober in rekening gebracht door middel van een nota. Deze nota kan ineens worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening of in 2 automatische incassotermijnen; deze zullen respectievelijk eind oktober en eind februari van het cursusjaar worden geïnd. Voor vragen omtrent de betaling adviseren wij u om contact op te nemen met de administratie. Ouders/cursisten kunnen bij inschrijving aangeven voor welke betalingswijze wordt gekozen. Verenigingsleerlingen ontvangen een nota rechtstreeks van hun vereniging.

Vermindering van lesgeld

Alleen in uitzonderlijke gevallen zal restitutie van lesgeld worden verleend:

  1. Bij verhuizing van de cursist naar buiten het werkgebied van de school.
  2. Indien wegens ziekte van de cursist meer dan drie achtereenvolgende lessen uitvallen.
  3. Indien een cursist op advies van de docent de lessen dient te staken, wordt dit in overleg met de directeur bepaald.
  4. Indien wegens ziekte of andere afwezigheid van een docent er meer dan 3 lessen in een cursusjaar uitvallen.

Restitutie bedraagt 2 % van het lesgeld voor de vanaf de derde en elke volgende les die uitvalt.

De overeenkomst tussen ouder/cursist en de school wordt aangegaan voor de duur van het hele cursusjaar. Ongeveer twee maanden voor het einde van het cursusjaar ontvangt u een verlengings- en afmeldingsformulier.

Dit formulier dient voor de daarop vermelde datum te zijn ingeleverd bij de administratie van de school.

Minimabeleid gemeente Winterswijk

Voor tegemoetkoming aanvragen voor activiteiten op sportief, sociaal, cultureel of educatief gebied verwijzen wij u naar de website van de gemeente waar u staat ingeschreven. Naast deze regelingen is het ook mogelijk om een beroep te doen op stichting Leergeld (www.leergeld.nl).

Sinds 2019 is er een fonds: het jeugdfonds sport & cultuur Gelderland.

Ieder kind moet mee kunnen doen aan activiteiten op school en in de vrije tijd. Lukt dat financieel niet zou u in ieder geval in uw gemeente een beroep kunnen doen op het fonds.
Hoe gaat dat in z’n werk:
Ouders en hun kinderen óf Boogie Woogie kunnen geen aanvraag indienen. Dit kan alleen door een intermediair. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een leerkracht of intern begeleider op school, een maatschappelijk werker of huisarts.
Voor de gemeente Winterswijk is Thea Morrenhof hiervoor te benaderen, zij is te bereiken op het telefoonnummer 0543-543 543 of via gemeente@winterswijk.nl

Publiciteit / AVG

Boogie Woogie gebruikt beeldmateriaal van leerlingen voor publicitaire doeleinden. Door deelname aan activiteiten van Boogie Woogie, in de breedste zin van het woord, geeft de leerling en of de ouder of verzorger automatisch aan geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van beeld- en/of geluidsmateriaal van de leerling voor publiciteit, tenzij de leerling uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aangegeven daartegen bezwaar te maken. In de regel worden onze concerten vastgelegd door onze ‘huisfotograaf’ Jurgen Pillen.

Klachtenprocedure Boogie Woogie

Als u over een bepaalde gang van zaken ontevreden bent of van mening dat er fouten zijn gemaakt horen wij dat graag van u. Dat geldt natuurlijk ook voor uw op- en aanmerkingen waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Boogie Woogie kent drie wegen om problemen tussen klanten en de organisatie en/of haar personeelsleden op te lossen.

1) Het direct aanspreken van diegene waarover het gaat heeft de voorkeur, het kan immers om een incident gaan. Komt u er niet uit neem dan contact op met de directie.  Indien u voor de directie benadering kiest raden wij u wel aan om datgene wat u besproken heeft en de uitkomst van het gesprek schriftelijk aan de betrokken medewerker te bevestigen. U bepaalt zelf of u de directie van Boogie Woogie op de hoogte stelt van de door u ondernomen stappen en de uitkomst.

2) Vertrouwenspersoon

Ook kunt u een gesprek aanvragen bij de vertrouwenspersoon. Deze zal u adviseren in de eventueel te nemen vervolgstappen, dit blijft strikt vertrouwelijk. Onze contactpersoon is Jan Landeweerd. Hij is bereikbaar via e-mail: jan.landeweerd@arbounie.nl en zijn mobiele nr. is 06- 5250 2426 . Uiteraard blijft dit strikt vertrouwelijk.

3) Indienen klacht

Komt u er toch niet uit, kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar bij de directie van Boogie Woogie. Indienen van een klacht op deze wijze zal mogelijk leiden tot een diepgaand onderzoek.

Contact